Struktura akcjonariatu

jakis preloader
  • Ryszard Wtorkowski
  • Iwona Wtorkowska
  • Fundusze zarządzane przez OPERA TFI
  • MKK3 Sp. z o.o.
  • Pozostali akcjonariusze

Poniższa tabela wyszczególnia akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym spółki LUG S.A.

 Imię i nazwisko / nazwa

Seria akcji

Liczba akcji*

Udział w kapitale zakładowym

Udział w liczbie 
głosów na WZA

Ryszard Wtorkowski

A, C

2 670 610

37,10%

37,10%

Iwona Wtorkowska

A

1 120 000

15,56%

15,56%

Fundusze zarządzane przez OPERA TFI

A, B, C

1 365 049

18,96%

18,96%

MKK3 Sp. z o.o.

B, C

362 334

5,03%

5,03%

Pozostali akcjonariusze

B, C 1 680 577

23,35%

23,35%

SUMA

A, B, C

7 198 570

100,00%

100,00%