Grupa Kapitałowa LUG S.A

Grupa Kapitałowa LUG S.A. składa się z podmiotu dominującego LUG S.A., siedmiu podmiotów zależnych oraz jednej spółki powiązanej. 

LUG S.A.  jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej LUG S.A. i posiada zazwyczaj 100% udziałów w spółkach zależnych. Działania spółki dominującej skupione są wokół nadzoru i kontroli spółek zależnych oraz wdrażania strategii rozszerzania sieci przedstawicielstw na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Firma LUG została utworzona w 1989 roku w formie spółki cywilnej. W październiku 1990 roku rozszerzono zakres działalności poprzez otwarcie dwóch sklepów firmowych oraz zmieniono nazwę na Zakład Produkcyjno - Handlowo - Usługowy „LUG” Czesław i Ryszard Wtorkowscy. Rok później siedziba Spółki został przeniesiona na ul. Krętą 7 w Zielonej Górze, a zakres działalności został rozszerzony o sprzedaż hurtową opraw oświetleniowych, materiałów i osprzętu elektrycznego. Jednocześnie rozwijała się sieć sprzedaży poprzez własne sklepy firmowe. Kolejne przekształcenie nastąpiło w 2001 roku, ze spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Poza działalnością w zakresie produkcji opraw oświetleniowych i sprzedaży materiałów elektrycznych, dodatkowo realizowane były inwestycje w zakresie projektowania i wykonywania robót elektrycznych. W wyniku rozwoju produkcji i w odpowiedzi na uwarunkowania popytowe podjęto decyzję o zawężeniu zakresu prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej do produkcji opraw oświetleniowych. W 2005 roku utworzono pierwszą spółkę zależną T.O.W. Ukraina, której zadaniem była promocja marki LUG na rynku ukraińskim. Dnia 03.09.2007 r. nastąpiło przekształcenie spółki LUG Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.

  • Spółka zależna LUG Light Factory Sp. z o.o. dnia 01.08.2008r. przejęła dotychczasową działalność realizowaną przez Emitenta  i zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i produkcją oraz sprzedażą opraw oświetleniowych;
  • Spółka LUG GmbH od 11.09.2008r. jest elementem zagranicznej organizacji handlowej Grupy Kapitałowej LUG S.A. i skupia się na sprzedaży oraz promocji produktów na rynku niemieckim;
  • Spółka T.O.W. LUG Ukraina została utworzona w 2005 roku i zajmowała się sprzedażą opraw marki LUG na rynku ukraińskim. Obecnie działalność spółki jest zawieszona z powodu trudnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie wynikających ze złej sytuacji finansowej kraju, powszechności łamania przepisów prawnych i zjawisk korupcyjnych.
  • W dniu 29.06.2012r do grupy kapitałowej dołączyła nowo założona spółka LUG do Brasil Ltda.Cele rozwojowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. wsparte gruntowną analizą perspektyw brazylijskiej gospodarki były kluczowym czynnikiem decyzji o założeniu spółki w jednym z najważniejszych ekonomicznie i najbardziej znaczącym pod względem inwestycji kraju. Celem nowej spółki w Grupie Kapitałowej LUG S.A.  jest wzmocnienie obecności firmy na rynkach Ameryki Południowej.
  • W dniu 10.09.2013r roku nastąpiło zakończenie wszelkich procedur formalno - prawnych związanych z rozpoczęciem działalności operacyjnej przez nową spółkę zależną w Grupie Kapitałowej LUG S.A. - LUG Lighting UK Ltd. Wcześniej, od około  2 lat sprawnie funkcjonowało biuro handlowe firmy LUG w Londynie. Skala działania i zainteresowanie rynku produktami oświetleniowymi marki LUG były jednak tak duże, że skłoniły Zarząd firmy do zastąpienia przedstawicielstwa handlowego nową spółką zależną. LUG Lighting UK Ltd stanowi bazę do dalszego rozwoju sprzedaży na rynkach Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także pozwoli wypracować kompetencje niezbędne do stworzenia centrum konsultacyjno-handlowego LUG. Zakończenie kwestii formalnych i rozpoczęcie działalności operacyjnej zostało zsynchronizowane w czasie z otwarciem nowoczesnego showroomu opraw oświetleniowych w londyńskiej siedzibie nowej spółki LUG Lighting UK Ltd.
  • Spółka powiązana LUG Argentina SA - zarejestrowana 30 sierpnia 2017 roku w Buenos Aires. Celem spółki jest prowadzenie działalności przemysłowej, obejmującej m.in. produkcję, przetwarzanie, montaż i składanie opraw oświetleniowych, działalności handlowej, obejmującej m.in. sprzedaż opraw oświetleniowych i akcesoriów oraz działalności doradczej w zakresie technologii oświetleniowej, w tym na rzecz projektów związanych z oszczędzaniem energii.
  • W dniu 09.09.2017 r. powstała nowa spółka zależna Grupy Kapitałowej - technologiczna spółka BIOT Sp. z o.o., której głównym obszarem działalności jest prowadzenie badań i stymulowanie rozwoju w obszarze nowych technologii oświetleniowych. Umożliwi to szybszy rozwój i realizację założeń strategicznych Grupy Kapitałowej.
  • Dn. 01.08.2018 r. powołano na czas nieokreślony nową spółkę Grupy Kapitałowej LUG S.A. - LUG Turkey (LUG AYDINLATMA SISTEMLERI ANONİM ŞİRKETI), prowadzącą działalność i zarejestrowaną zgodnie z prawem tureckim z siedzibą w Istambule, Republika Turcji. Rejestracji dokonano dn. 06.08.2018 roku. Celem działalności LUG Turkey jest prowadzenie działalności handlowej, produkcyjnej i doradczej z zakresu profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Jej utworzenie wynika z realizowanej przez Grupę Kapitałową LUG S.A. ekspansji zagranicznej, której elementem jest rozszerzenie działalności na rynku tureckim oraz na rynkach pozostałych państw regionu.
  • W dniu 24.10.2019 r. została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca jednostką powiązaną wobec LUG, działająca pod firmą ESCOLIGHT Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony, a przedmiotem jej działalności jest świadczenie usług zarządzania oświetleniem: Light-as-aService, polegających na kompleksowej obsłudze projektów obejmującej przygotowanie, finansowanie, realizację i serwis inwestycji oświetleniowych.
  • Dnia 27.01.2020 r. powstała nowa spółka w Grupie Kapitałowej LUG S.A. - LUG Services Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Spółka została utworzona na czas nieograniczony, a przedmiotem jej  działalności jest projektowanie i wykonawstwo instalacji oświetlenowych oraz integracja elementów software'owych współpracujących z instalacjami oświetleniowymi.

Zobacz także: