Branża oświetleniowa

SEGMENT RYNKU LUG S.A.

Branża oświetleniowa jest bardzo zróżnicowana i kompleksowa, a jej produkty znajdują zastosowanie w wielu obszarach życia.

Rynkiem docelowym Grupy Kapitałowej LUG S.A. jest segment oświetlenia ogólnego (general lighting). LUG specjalizuje się w produkcji opraw oświetleniowych przeznaczonych do komercyjnych zastosowań, charakteryzujących się dużo większą eksploatacją produktów niż ma to miejsce w przypadku produktów  dedykowanych dla klienta indywidualnego. LUG oferuje swoim partnerom pełną obsługę w zakresie projektowania i dostarczania kompletnych rozwiązań oświetleniowych, a także doradztwo techniczne, realizowane miedzy innymi poprzez przygotowanie KOMPLEKSOWYCH projektów oświetlenia.

STRUKTURA RYNKU

Rynek oświetleniowy składa się z 3 podstawowych segmentów:

  • general lighting - oświetlenie ogólne, na którym właśnie działa Grupa LUG.
  • backlighting - oświetlenie wykorzystywane m.in. w technologii LCD,
  • automotive lighting - oświetlenie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym

 

PROGNOZY RYNKU

Głównymi motorami popytu w branży oświetleniowej będzie przede wszystkim wzrost populacji, postępująca urbanizacja oraz zmiany klimatyczne, wzmagające zainteresowanie świata ideą efektywności energetycznej i poszanowania środowiska naturalnego.

prognoza

Wartość globalnego rynku oświetleniowego w 2020 roku szacuje się na około 100 miliardów euro. Przychody europejskiego sektora oświetleniowego stanowią obecnie około 30% wartości globalnych przychodów branży oświetleniowej.

W 2011 roku segment oświetlenia ogólnego stanowił blisko 75% całego globalnego rynku oświetlenia. Zgodnie z prognozami McKinsey & Company do 2020 r. udział segmentu general lighting w całym rynku oświetleniowym wzrośnie do poziomu 80%. Prognozowany średni wzrost tym segmencie szacuje się na 6% w latach 2010-2016 oraz 3% w latach 2016-2020.

 

INNOWACJE

Najbardziej innowacyjną technologią na rynku jest oświetlenie półprzewodnikowe (LED i OLED). Oświetlenie LED rozwija się najdynamiczniej, ponieważ jest technologią energooszczędną, wychodzącą naprzeciw proekologicznym trendom światowym. Należy się spodziewać, że w krótkim czasie stanie się technologią powszechnie stosowaną w oświetleniu ogólnym.

Wartość segmentu oświetlenia ogólnego w technologii LED w 2020 roku szacuje się na 57 mld euro.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Lighting the way: Perspectives on the global lighting market”, McKinsey&Company 2012r., second edition

 

KONKURENCJA

Rynek oświetleniowy w Polsce, podobnie jak inne rynki w Europie Środkowej i Wschodniej, charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem.

Obok drobnych krajowych producentów i importerów, w branży wyróżnić można grupę kilkunastu podmiotów funkcjonujących w obszarze profesjonalnej techniki świetlnej. Firmy z tej grupy specjalizują się w produkcji opraw do zastosowań komercyjnych, w tym iluminacji obiektów przemysłowych, handlowych, sportowych, biurowych, hotelowych czy infrastruktury drogowej. Segment ten jest segmentem podstawowym dla Grupy Kapitałowej LUG S.A., dlatego też do grona podmiotów konkurencyjnych na tym rynku zaliczać można wyłącznie producentów profesjonalnych opraw i systemów oświetleniowych na skalę międzynarodową.

Na rynku polskim działa kilku dużych producentów krajowych o ukształtowanej pozycji i szerokim asortymencie (w tym Grupa Kapitałowa LUG S.A.) i kilku producentów zagranicznych.

Obok profesjonalnych producentów oświetlenia, polskie firmy oświetleniowe konkurują także z zagranicznymi dostawcami tanich rozwiązań o niskiej jakości, głównie z rejonu Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji (głównie Chiny).

Wiodące polskie firmy z branży oświetleniowej na GPW

2013 rok

Przychody netto ze sprzedaży (mln zł)

Wynik netto (mln zł)

Cena akcji na 31.12.2013

ES-SYSTEM

166,4

4,5

3,32 zł

Lena Lighting

100,7

9,1

4,33 zł

 LUG

102,5

1,4

3,25 zł

Branża oświetleniowa jest segmentem dojrzałym, który charakteryzuje się stabilnym rynkiem odbiorców. Na dwa główne kanały dystrybucji składają się:

  • sprzedaż pośrednia do specjalistycznych hurtowni elektrotechnicznych,
  • sprzedaż bezpośrednia na potrzeby realizowanych inwestycji architektonicznych.

 

PERSPEKTYWY RYNKU

Czynniki, które w kolejnych latach mogą pozytywnie stymulować rozwój rynku oświetleniowego:

Nieodwracalne zmiany klimatyczne. Zmiany klimatyczne i niedostatek zasobów, w tym ograniczone zasoby energii elektrycznej sprawiają, że upowszechnianie się energooszczędnych produktów jest obecnie globalnym trendem, który prowadzi do stopniowego odchodzenia od rozwiązań najtańszych na rzecz droższego, ale efektywnego energetycznie oświetlenia.  Ważne jest, iż w przeciwieństwie do innych metod redukcji emisji CO2, wymiana energochłonnego oświetlenia na rozwiązania efektywne energetycznie nie ma negatywnego wpływu na gospodarkę światową, a wręcz przeciwnie pozytywnie ją stymuluje. Cel wskazany w strategii „Europa 2020” zakładający zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 roku. Obecnie oświetlenie w Europie pochlania 14% całkowitego zużycia energii.

Renowacje i remonty starzejących się budynków oraz ich instalacji. Około 75% instalacji oświetleniowych w Europie jest starsza niż 25 lat, co będzie dodatkowo stymulować proces powszechnej wymiany oświetlenia na energooszczędne.

Rozwój inwestycji infrastrukturalnych w krajach rozwijających się oraz coraz większa penetracja rynku przez technologie oparte o droższe źródła światła, w tym LED stymuluje segment oświetlenia ogólnego.

Szybki wzrost populacji, szczególnie w krajach rozwijających się oraz wzrost dochodów . W 2020 roku szacuje się, że populacja wzrośnie do 7,7 miliarda. Wyższe dochody w państwach rozwiniętych mobilizują popyt na produkty oświetleniowe, szczególnie produkty o wysokich walorach estetycznych, a jednocześnie energooszczędnych.

Postępująca urbanizacja Prognozy wskazują, iż gospodarka globalna wzrośnie o 3-4% w latach 2010-2020. Największe wzrosty (ok. 60% wartości globalnego PKB) będą napędzane przez miasta, które poprzez swój rozwój budują popyt w segmencie general lighting. Na obszarach zurbanizowanych popyt na oświetlenie jest zdecydowanie większy niż na terenach wiejskich. Oprócz Azji, najsilniejszą urbanizację będzie można obserwować na terenie Ameryki Południowej, Europy Wschodniej i Azji Centralnej, Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki oraz Afryki Subsaharyjskiej.

 

RYNKI ZBYTU GRUPY KAPITAŁOWEJ LUG S.A.

Grupa Kapitałowa LUG sprzedaż realizuje na całym świecie.

rynki_zbytu

Najważniejszym jednak kierunkiem eksportowym są kraje europejskie, których udział w ogólnych przychodach ze sprzedaży stanowił w 2013 roku 66%.

Oprawy oświetleniowe Grupy Kapitałowej LUG oferowane są w 56 państwach na całym świecie.