Eryk Wtorkowski

Eryk Wtorkowski - Członek Rady Nadzorczej

Eryk Wtorkowski obecnie jest zatrudniony w spółce zależnej LUG Light Factory Sp. z o.o. w ramach stosunku pracy na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju. W latach 2009 – 2012 pełnił funkcję Export Manager w LUG Light Factory Sp. z o.o., natomiast począwszy od 2013 do 2015 roku pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Zarządzającego spółki zależnej LUG do Brasil Ltda. Eryk Wtorkowski jest Członkiem Zarządu LUNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Eryk Wtorkowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego kierunek: Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej. Ponadto Eryk Wtorkowski ukończył Wyższą Szkołę Handlu i Prawa w Warszawie, kierunek: Handel Zagraniczny oraz Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze, kierunek: Handel Międzynarodowy.

Eryk Wtorkowski nie wykonuje żadnej innej działalności, która mogłaby rodzić jakikolwiek konflikt interesów.

Eryk Wtorkowski jest synem Ryszarda Wtorkowskiego – Prezesa Zarządu LUG S.A. oraz synem Iwony Wtorkowskiej - Przewodniczącej Rady Nadzorczej LUG S.A.

Eryk Wtorkowski pracował jako:

  • 2009 – 2012          Export Manager w LUG Light Factory Sp. z o.o.
  • 2013 – 2015          Dyrektor Zarządzający w LUG do Brasil Ltda.
  • Od 2016                Dyrektor ds. Rozwoju w LUG Light Factory Sp. z o.o.

Eryk Wtorkowski nie wykonuje poza LUG S.A. działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

W ciągu ostatnich trzech lat Eryk Wtorkowski pełnił funkcję w organach lub był wspólnikiem, akcjonariuszem następujących spółek:

  • Od 2007              Członek Rady Nadzorczej LUG S.A.
  • Od 2013              Udziałowiec LUG do Brasil Ltda. – 20% udziałów

Eryk Wtorkowski nie został skazany wyrokiem sądu.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego  lub  likwidacji upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w Eryk Wtorkowski pełnił w tym czasie funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego organów, a także w których była osobą zarządzającą wyższego szczebla.

Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Eryka Wtorkowskiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Eryk Wtorkowski nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Eryk Wtorkowski nie prowadzi  działalności,  która  jest  konkurencyjna w stosunku do działalności LUG S.A., ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki  cywilnej  lub  osobowej  albo  członkiem  organu  spółki  kapitałowej  lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Eryk Wtorkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, ze zm.). Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezalezności.