Zygmunt Ćwik

Zygmunt Ćwik -  Członek Rady Nadzorczej

Zygmunt Ćwik wykonuje działalność w zakresie usług księgowych i doradztwa podatkowego w ramach „A&TC Kancelaria Biegłych Rewidentów Zygmunt Ćwik, Jolanta Banaszczak” spółka cywilna. Zygmunt Ćwik posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne: ukończył finanse w Wyższej Szkole Ekonomicznej.

Zygmunta Ćwik z Emitentem nie łączy stosunek pracy.

Nie występuje konflikt interesów pomiędzy obowiązkami ciążącymi na Zygmuncie Ćwik z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, a obowiązkami ciążącymi na nim z innych tytułów.

Pomiędzy Zygmuntem Ćwik, a członkami Rady Nadzorczej i Zarządu nie występują powiązania rodzinne.

Zygmunt Ćwik kolejno pracował:

  • 1977 – 1982                        Główny ekonomista w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego,
  • 1983 – 1987                        Główny księgowy w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego,
  • 1988 – 1991                        Główny księgowy (dyrektor ekonomiczny) Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowlane                                                        „Nadodrze”,
  • 1992 – 1994                        Główny księgowy w Przedsiębiorstwie Budowlanym „Nadodrze” Sp. z o.o.,
  • 1996 - 2002                         własna działalność gospodarcza w zakresie usług rewizji finansowej,
  • 2002 – 2008                        biegły rewident w Firmie Auditingu i Rachunkowości „FAIR” Sp. z o.o.,
  • od 2008                                działalność gospodarcza w zakresie usług rewizji finansowej w ramach „A&TC Kancelaria                                                     Biegłych Rewidentów  Zygmunt Ćwik, Jolanta Banaszczak” spółka cywilna.

Zygmunt Ćwik nie wykonuje poza LUG S.A. działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

W okresie ostatnich 3 lat Zygmunt Ćwik pełnił funkcje w organach lub była wspólnikiem, akcjonariuszem następujących spółek:

  • 2002 - 2015                          Wspólnik w Firmie Auditingu i Rachunkowości „FAIR” Sp. z o.o.
  • w 2015                                  Członek Rady Nadzorczej  e-obuwie.pl S.A.
  • od 2007                                Członek Rady Nadzorczej LUG S.A.

Poza wymienionymi powyżej, w okresie ostatnich 3 lat Zygmunt Ćwik nie był wspólnikiem ani akcjonariuszem żadnej spółki handlowej lub cywilnej, ani nie pełnił funkcji członka organów innych spółek handlowych.

Zygmunt Ćwik nie został skazany wyrokiem sądu.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego  lub  likwidacji upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w Zygmunt Ćwik pełnił w tym czasie funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego organów, a także w których była osobą zarządzającą wyższego szczebla.

Zygmunt Ćwik nie prowadzi  działalności,  która  jest  konkurencyjna w stosunku do działalności LUG S.A., ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki  cywilnej  lub  osobowej  albo  członkiem  organu  spółki  kapitałowej  lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

 Zygmunt Ćwik nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, ze zm.). Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezalezności.