Szymon Zioło

Szymon Zioło -  Członek Rady Nadzorczej

Szymon Zioło wykonuje działalność prawniczą w ramach „Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata” spółka partnerska. Od 2007 roku jest członkiem Rady Nadzorczej LUG S.A. Szymon Zioło posiada wykształcenie wyższe prawnicze - ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Szymona Zioło z Emitentem nie łączy stosunek pracy. Szymon Zioło jest współnikiem w Kancelarii, która na podstawie umowy zlecenia prowadzi obsługę spółki zależnej LUG Light Factory Sp. z o.o.

Nie występuje konflikt interesów pomiędzy obowiązkami ciążącymi na Szymonie Zioło z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, a obowiązkami ciążącymi na nim z innych tytułów.

Pomiędzy Szymonem Zioło, a członkami Rady Nadzorczej i Zarządu nie występują powiązania rodzinne.

Szymon Zioło kolejno pracował:

  • 2002 – 2003                         Prawnik w biurze Syndyka Masy Upadłości „Zamex”,
  • 2003 – 2005                        Aplikant w „Rubaszewscy Ciesielski & Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych”                                                 w Poznaniu,
  • 2005 – 2008                        Aplikant, a następnie radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego Renaty Baczańskiej                                                             w Zielonej Górze,
  • od 2009                                Wspólnik, radca prawny w „Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata”                                                   spółka partnerska.

 

W okresie ostatnich 5 lat Szymon Zioło pełnił funkcje w organach lub był wspólnikiem, akcjonariuszem następujących spółek:

  • od 2007                               Członek Rady Nadzorczej LUG S.A.,
  • od 2009                               Wspólnik w „Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata” spółka                                                                 partnerska.

Szymon Zioło nie wykonuje poza LUG S.A. działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

Poza wymienionymi powyżej, w okresie ostatnich 3 lat Szymon Zioło nie był wspólnikiem ani akcjonariuszem żadnej spółki handlowej lub cywilnej, ani nie pełnił funkcji członka organów innych spółek handlowych.

Szymon Zioło nie został skazany wyrokiem sądu.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego  lub  likwidacji upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w Szymon Zioło pełnił w tym czasie funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego organów, a także w których była osobą zarządzającą wyższego szczebla.

Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Szymona Zioło ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Szymon Zioło nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Szymon Zioło nie prowadzi  działalności,  która  jest  konkurencyjna w stosunku do działalności LUG S.A., ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki  cywilnej  lub  osobowej  albo  członkiem  organu  spółki  kapitałowej  lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Szymon Zioło nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, ze zm.). Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezalezności.